Şartlar ve Kurallar

TARAFLAR VE KONU

İşbu sözleşme www.datcadoga.com.tr internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak

anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra

ALICI olarak anılacaktır) ile Karabağlar/İzmir adresinde bulunan satıcı firma Datcadoga (bundan sonra

SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda

doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-

şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında

tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana

ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar

geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tüketici)’ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai

sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin

imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma

hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı

geri almayı taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu

hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine

ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip

eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI

kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair

yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak

kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma

tarihi geçme ihtimali olan bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya

da kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını

kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile

teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi

verdiğini kabul eder.

2.2. ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte

paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre

uzayabilir.

2.3. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun

teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de kargodan kaynaklanan bir sorun

gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini

imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET

SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve

geçerlidir.

2.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ü teslim almadan önce bedelini

tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ya ödenmediği takdirde,

SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ü teslim etmeyebilir.

2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu

Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün

içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN

bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte

mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren

kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca

sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil

ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin

ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte

ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında

temerrüt faizi tatbik edilir.

2.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel,

yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz

konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal

edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş

iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi

kartlı ödemelerde iade i��lemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim

kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI

kayıtları (bilgisayar-ses kay��������tları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda

ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve

açıklamaları okuduğunu, satış koşulların������������������n ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını

kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.